poslední aktualizace: 2018-04-25 Úvodní stránka
  Česká republika
cz en Join Now   -  Contact Us   -  ACFE.com 

 
Profesní etický kodex

Všichni certifikovaní vyšetřovatelé podvodů musí k přijetí do ACFE splnit přísná kritéria. Poté musí být příkladem nejvyšších morálních a etických kvalit a musí se zavázat k dodržování stanov ACFE a Profesního etického kodexu certifikovaného vyšetřovatele podvodů.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů musí při plnění svých povinností vždy prokazovat profesionalitu a svědomitost.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů se nesmí dopustit žádného protiprávního nebo neetického jednání ani jakékoli činnosti, která by představovala střet zájmů.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů musí při plnění všech odborných úkolů vždy vykazovat nejvyšší míru morální bezúhonnosti a bude přijímat jen zakázky, u kterých lze rozumně předpokládat, že budou splněny na profesionální úrovni.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů se bude řídit právoplatnými příkazy soudů a bude podávat pravdivá, nezaujatá a objektivní svědectví.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů bude při vyšetřování shromažďovat důkazy nebo jinou dokumentaci, aby mohl přiměřeně doložit případně poskytnutý posudek. Nebude vyjádřen žádný názor ohledně viny nebo neviny jakékoli osoby nebo subjektu.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů bez řádného oprávnění nevyzradí žádné důvěrné informace získané v průběhu pracovní zakázky.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů uvede všechny významné skutečnosti zjištěné v průběhu vyšetřování, jejichž vynecháním by mohlo dojít ke zkreslení faktů.

Certifikovaný vyšetřovatel podvodů bude průběžně usilovat o zvyšování kvalifikovanosti a efektivnosti odborných služeb poskytovaných pod jeho vedením.

Disciplinární procedury

ACFE má zaveden detailní postup pro vyřizování formálních stížností obdržených proti certifikovanému vyšetřovateli podvodů, přidruženému členovi nebo členovi v jakékoli jiné členské kategorii. Board of Regents má plnou kompetenci a rozhodovací pravomoc k přijímání disciplinárních opatření v souvislosti se stížnostmi prošetřenými a vyhodnocenými Kontrolní komisí a Generální radou.

 
©2012 Association of Certified Fraud Examiners. All rights reserved. The ACFE logo is a trademark owned by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.