poslední aktualizace: 2018-04-25 Úvodní stránka
  Česká republika
cz en Join Now   -  Contact Us   -  ACFE.com 

 
Staňte se CFE – Program Certifikovaný vyšetřovatel podvodů

Certifikovaní vyšetřovatelé podvodů (CFEs) reprezentují nejvyšší standard ACFE a zaujímají vůdčí postavení v oboru. CFEs procházejí přísným procesem testování a prověřování kvalifikace. Obvykle pracují v oborech souvisejících s bojem proti podvodům. Program Certifikovaný vyšetřovatel podvodů je akreditační proces pro osoby, které disponují specializovanými dovednostmi potřebnými k odhalování a vyšetřování podvodů a obraně proti nim. Typickými certifikovanými vyšetřovateli podvodů jsou interní a nezávislí auditoři, vyšetřovatelé podvodů, forenzní auditoři, odborníci na prevenci škod, advokáti, pracovníci orgánů činných v trestním řízení, výzkumní pracovníci a akademici.

Kvalifikační předpoklady certifikovaného vyšetřovatele podvodů

Máte-li zájem stát se certifikovaným vyšetřovatelem podvodů a nejste rezidentem USA nebo Kanady, musíte se nejprve stát přidruženým členem (Associate Member) ACFE v USA. Poté, splníte-li nezbytné požadavky a jste řádným přidruženým členem, můžete samostatně podat přihlášku na získání titulu CFE. Máte-li bydliště v České republice, tak jakmile získáte plné členství, můžete se připojit k místní pobočce, která Vám umožní využívat místních členských slev na semináře, průběžné odborné vzdělávání (kredity na průběžné odborné vzdělávání) a pořádané akce.

Všichni certifikovaní vyšetřovatelé podvodů musí splňovat nejvyšší morální a etická kritéria a musí se zavázat k dodržování Profesního etického kodexu certifikovaného vyšetřovatele podvodů a stanov asociace. Za uznání jednotlivých kvalifikačních předpokladů zodpovídá Board of Regents, jejíž rozhodnutí jsou konečná.

Požadavky na přijetí

Všichni certifikovaní vyšetřovatelé podvodů musí splňovat přísné požadavky na přijetí. Certifikovaný vyšetřovatel podvodů musí prokázat odborné dovednosti v oblasti odhalování podvodů a obrany proti nim. Kandidáti na titul CFE musí mít obvykle minimálně bakalářskou (nebo rovnocennou) hodnost z uznávané instituce vyššího vzdělávání. Není vyžadován žádný konkrétní studijní obor. Pokud nemáte bakalářský titul, můžete každý rok vysokoškolského studia nahradit dvěma lety odborné praxe související s problematikou podvodů. Pokud byste například úspěšně absolvovali pouze dva roky denního vysokoškolského studia, potřebovali byste ke splnění požadavků na dosažené vzdělání další čtyři roky odborné praxe. Více informací zjistíte kliknutím na obrázek.

V okamžiku, kdy obdržíte osvědčení, musíte mít alespoň dva roky odborné praxe v oboru přímo nebo nepřímo souvisejícím s odhalováním podvodů a obraně proti nim. Board of Regents stanovila následující kategorie přijatelné související praxe:

  • účetnictví a audit
  • kriminologie nebo sociologie
  • vyšetřování podvodů
  • prevence škod
  • právo

V závislosti na okolnostech mohou být přijatelné i další kategorie. Pokud Vaše zkušenosti jednoznačně nespadají do jednoho z výše uvedených okruhů odbornosti, ale Vaše pracovní povinnosti zahrnují odhalování a vyšetřování podvodů a obranu proti nim, předložte svou žádost s podrobným popisem své dosavadní praxe. Pokud nebudete přijati za člena, budou Vám Vaše poplatky v plné výši vráceny.

Zkouška CFE

Osoby s bydlištěm v České republice musí úspěšně složit zkoušku CFE. Jedná se o standardizovaný čtyřdílný test prováděný na počítači, jehož vyplnění zabere až deset hodin. Zkouška CFE pokrývá následující čtyři oblasti: prevence podvodů a obrana proti nim, finanční transakce, vyšetřování podvodů a právní aspekty podvodů.

Doporučuje se minimálně 50 hodin přípravy. Zkouška se spouští z nosiče CD-ROM a je možno ji podstoupit kdykoli, kdy se to zkoušenému hodí. Zkoušku můžete složit, jakmile splníte minimální požadavky na vzdělání. Certifikaci však nemůžete obdržet, dokud rovněž nezískáte požadované minimum zkušeností.

Etický kodex

Z důvodu povahy své práce se musí všichni certifikovaní vyšetřovatelé podvodů zavázat k dodržování přísného Profesního etického kodexu. Porušení kodexu vyšetřuje Kontrolní komise ACFE, která doporučuje vhodné disciplinární opatření, jímž může být až odebrání certifikace.

Průběžné odborné vzdělávání

Kromě pravidelného placení členských příspěvků mají všichni CFEs povinnost ročně absolvovat 20 hodin průběžného odborného vzdělávání.

Požadavky na průběžné odborné vzdělávání

CFE musí absolvovat 20 hodin průběžného odborného vzdělávání za období 12 měsíců. Z toho se alespoň 10 hodin musí týkat přímo odhalování podvodů a obrany proti nim a 2 hodiny se musí přímo týkat etiky. Získal-li CFE v předchozím roce více než 20 hodin průběžného odborného vzdělávání, může si až 10 z takto navíc získaných hodin převést na splnění požadavků na průběžné odborné vzdělávání v roce následujícím.

CFE zodpovídají za sledování svého průběžného odborného vzdělávání a po dobu tří let musí uchovat podpůrnou dokumentaci k získaným kreditům jako např. osvědčení o průběžném odborném vzdělávání, potvrzení účasti nebo potvrzení o absolvování. ACFE evidenci průběžného odborného vzdělávání pro členy nevede.

Dokumentace k průběžnému odbornému vzdělávání musí obsahovat:

  • Jméno účastníka
  • Popis kurzu
  • Jméno gestora kurzu
  • Počet absolvovaných hodin průběžného odborného vzdělávání
  • Datum konání kurzu

Další informace

K získání dalších informací použijte prosím následující odkazy (stránky ACFE v angličtině):


Materiály k samostudiu a knihy zabývající se problematikou podvodů od CFEs a dalších specialistů na boj proti podvodům najdete v internetovém knihkupectví asociace ACFE Bookstore (anglicky). Pokud chcete postoupit ve své kariéře a zaujmout vůdčí postavení v oboru boje proti podvodům, učiňte další krok a staňte se CFE.

 
©2012 Association of Certified Fraud Examiners. All rights reserved. The ACFE logo is a trademark owned by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.